L’ecoetiqueta és un símbol que identifica el producte com a respectuós amb el medi ambient ja sigui considerant el cicle de vida de forma íntegra o parcial: durant la fabricació, ús, comercialització o en l’extinció de la seva vida útil.

Indústria Verda incorpora per als seus clients una sèrie de productes amb algun tipus de distintiu ecològic. Disposem de tovalloletes seca mans amb certificació Ecolabel de Lucart Professional o del Cúter Olfa ES-1 Green amb Eco Mark de la JEA (Japanese Environment Association) fabricat no només amb plàstic reciclat sinó que també ha estat dissenyat per ser desmuntat i afavorir la recollida selectiva dels materials al final de la seva vida útil.

Quin és l’objectiu d’aquestes ecoetiquetes? Aquests distintius pretenen incentivar una millora contínua en el nostre entorn ambiental utilitzant els mecanismes de mercat. Un producte amb aquest tipus de marca es diferenciarà dels seus competidors més propers, informant als consumidors i empreses que el seu ús-consum implica comparativament un benefici pel medi ambient. Es tracta doncs d’encoratjar el consum de productes, respectuosos amb el medi ambient.

Definit l’objectiu general de l’ecoetiqueta és important considerar-ne  també les tipologies existents  establertes per l’Organització Mundial de Normalització.

La Norma ISO 14024 ens defineix l’Etiqueta ecològica de tipus I, l’Ecoetiqueta. L’Ecoetiqueta  la concedeix una tercera part independent (entitat certificadora). Aquest és un sistema voluntari d’acreditació ambiental que identifica i certifica oficialment aquells productes i serveis amb menor impacte negatiu sobre l’entorn,  tot el seu cicle de vida i tenint en compte una sèrie de criteris  ambientals estrictes prèviament establerts. L’Ecolabel o el Distintiu de Qualitat ambiental  són etiquetes ecològiques que s’inclourien dins d’aquesta categoria.

La Norma ISO 14021 descriu l’Etiqueta ecològica de tipus II, Auto Declaració Ambiental. Aquesta és la comunicació per part del fabricant o de l’envasador, mitjançant algun tipus de símbol (logotip…) del benefici mediambiental  del producte. Habitualment, fa referència a una fase del cicle de vida. En aquest cas i a diferencia de l’ecoetiqueta de tipus I,  l’Auto Declaració Ambiental, no es gestiona a través d’una entitat independent, ni tampoc es pren com a referència tot el cicle de vida del producte. Serien un bon exemple d’aquest tipus d’etiqueta, els productes  distingits com a biodegradables, de baix consum energètic…

Finalment , la Norma ISO 14025 fa referència a les Declaracions ambientals (DAP), tipus III. Les DAP

Exposen una informació objectiva, comparable i creïble del comportament ambiental d’un producte, servei o material durant tot el seu cicle de vida, de forma quantificada i utilitzant uns paràmetres predeterminats. Permet la comparació de productes i serveis que tenen la mateixa funció, sense establir una preferència ambiental ni uns requisits mínims a complir. Es tractaria més aviat d’una comunicació d’empresa proveïdora a empresa client, sense descartar al consumidor final. Requereix d’una verificació independent, subjecte a la gestió d’un administrador de programa. Podríem esmentar en aquest sentit, la Declaració Ambiental de productes de Construcció que té com a operador  CATEEB (Col·legi d’aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers d’Edificació).

A Gili Industrial i des de la nostra Web Indústria Verda estem convençuts que prendre partit pels productes amb ecoetiqueta és recolzar un producte diferenciat  amb un valor afegit que reflexa  d’una forma clara i fàcil la sensibilitat ambiental tan del productor com del consumidor. El propòsit, promoure  la fabricació de productes respectuosos amb el medi ambient impulsant a la vegada, un consum industrial amb una major respecte pel nostre entorn.

USO DE COOKIES: Utilizamos “cookies” propias y de terceros, para analizar el tráfico web y de personalización; de preferencias y de publicidad comportamental de terceros. Puede ampliar información, o saber cómo cambiar la configuración, en “POLÍTICA DE COOKIES.